Instrumentation

fluorimeter UV
MS HPLC
rotovap MW